Lindå by Todbjerg sogn, Aarhus kommune

Genforeningssten i Lindå by Todbjerg sogn, Aarhus kommune Genforeningsstenen står i et anlæg overfor indmundingen af Nabovej i Lindå Møllevej, 8541 Skødstrup. (Foto: Hans Henrik Foged Rasmussen).
Den 14. november 1920 blev genforeningsstenen i Lindå afsløret af fhv. højskoleforstander J. Michelsen, Mellerup, medens byens ældste borger, den 84-årige Niels Mikkelsen, hejste det af kvinderne skænkede dannebrogsflag.

Øverst på mindestenen er som symbol på lykken indhugget et firkløverblad og derunder:
Minde om
Genforeningen
1920
Stenen blev rejst den 5. oktober 1920. I fundamentet blev indstøbt en flaske indeholdende skillemønter og et dokument udfærdiget af korrespondent til Aarhus og Randers dagblade, Marius Rytter. Det hedder heri:

Den 9. Juli 1920 underskrev Kong Kristian X af Danmark Fredstraktaten mellem Tyskland og de Allierede, ved hvilken Lejlighed Danmark fik tildelt en Del af det i Krigen 1864 tabte Sønderjylland. Under store Festligheder blev der denne Dag og i de følgende Tider rejst Mindesten Landet over. Den 5. Oktober samme Aar rejstes denne Sten af Beboerne i Balle og Lindaa. Jordarbejdet (Kørsel af Fyld, flere Hundrede Læs) udførtes gratis af Beboerne, og yderligere blev der indsamlet til Beplantningen af Anlægget m. m. i alt 565 Kr. Kvinderne skænkede et Dannebrogsflag. Mindestenen er skænket af Gaardejer Willum Willumsen , "Ballehøj" Handelsgartner Chr. Christensen, "Granly" pr. Løgten, har udført Beplantningen.

I Udvalget for Mindestenen er Lærer Hansen, Balle Willum Willumsen, Uddeler Martin Pedersen, Lindaa, og Gaardejer P. Baltzer Nielsen, Lindaa Mark.

Krigen havde bevirket Dyrtid i Landet. 1 Pund Smør kostede 3,75 Kr., Brød 11½ Øre, Sukker 34 Øre, Flormel 48 Øre pr. Pund. Kul og Brænde er næsten ikke til at opdrive for Penge. Da Skillemønt næsten er forsvundet af Landet, har Regeringen ladet præge Jern- og Nikkelmønter. Der er udstedt Rationeringskort paa Mel, Brød og Sukker