Bagterp Østre Skole, Hjørring kommune
Oprindelig blev der rejst en genforeningssten ved Bagterp Østre skole, som det første genforeningsminde i Vendsyssel.
I 1947 blev genforeningsstenen flyttet, for så - i forbindelse med skolens ombygning og udvidelse - helt at forsvinde, hvorhen vides ikke. Også den nedenfor omtalte skrivelse i egetræsramme er forsvundet.
Grænseforeningen for Hjørring og Omegn har forgæves haft en eftersøgning i gang siden 2006.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende gengives:

Amtets første genforeningssten er rejst af beboerne i Bagterp østre skoledistrikt. Tanken herom fremkom allerede i efteråret 1919 og vandt straks alle beboernes interesse. Ved et afholdt møde om sagen enedes deltagerne om at søge stenen rejst på en plads, hvor den uforstyrret kunne stå til sene tider som minde om Danmarks glæde og taknemmelighed ved genforeningen. Et nedsat tremandsudvalg fandt i Bagterp plantage en passende sten, der, efter at være læsset på en forstærket vogn, af samtlige beboere i skoledistriktet under sang og hurraråb blev trukket til opstillingspladsen foran Bagterp østre skole, hvor sognerådet havde givet tilladelse til at lade stenen rejse. Her. blev der umiddelbart ud til den offentlige vej opkastet en jordforhøjning, beplantet med blomster og læplantning omkring højen, hvor mindestenen rejstes med to ret store sten som underliggere. Ud imod vejen er en svær jernkæde ophængt mellem tilhugne granitpiller og bag højen er rejst en anselig flagstang.

Da der ved afsløringen af stenen, 15. juni 1920, endnu ingen vidste noget om, hvilken dag den officielle genforeningsdag ville blive, var der ved stenens inskription afsat plads til den officielle genforeningsdato, som senere blev indhugget, så indskriften er nu:

GENFORENINGEN
9. JULI
1920

Mindestenen, der var blomsterprydet, blev afsløret af to af skolebørnene, en dreng og en pige, udvalgt ved lodtrækning, hvorefter lærer Pleth i en kort tale mindedes de faldne i de to slesvigske krige, herunder også de frivillige fra Norge, Sverige og Finland. Som afslutning på højtideligheden underskrev samtlige voksne deltagere en skrivelse, forfattet af lærer Lykkegård, Bagterp, nu Skagen.

"Aaret 1920, da de sønderjydske Landsdele efter 56 Aars Adskillelse blev genforenede med Moderlandet, satte underskrevne Mænd og Kvinder en Mindesten ved Bagterp Østre Skole, for at Efterslægten kan ihukomme den for os og vort Land så betydningsfulde Begivenhed

Herunder findes 47 navne. Senere er denne skrivelse og navnene kalligraferet og i en hermetisk tillukket egetræsramme ophængt i skolestuen.

Skoledistriktets beboere vedligeholder stenen.