Mindeplade på Studenterforeningen, Studiestræde 50 (hj. af H.C.Andersens Boulevard), København kommune
Ejendommen Studiestræde 50 rummede tidligere Studenterforeningen, men blev i 1972 solgt til Cadovius.
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Studenterforeningen fejrede 16. juli 1920 sin 100 års stiftelsesfest, og ved den lejlighed skænkede foreningen »To Løver« den jubilerende forening en mindetavle, som senere indmuredes i Studenterforeningens bygning, i tårnrundingen mod Vestre Boulevard.

Foreningen »To Løver« blev stiftet i Studenterforeningen 1888, da sønderjydernes nu afdøde fører H. P. Hanssen som ung opholdt sig i København, og i fællesskab med jævnaldrende akademikere fik vakt øget interesse for den sønderjyske sag indenfor Studenterforeningen. Og »To Løver« var indtil genforeningen et af de mange bindeled mellem Sønderjylland og moderlandet, ligesom den gennem årene både før og efter genforeningen har udført et påskønnelsesværdigt og betydningsfuldt arbejde i den nationale sags tjeneste.

Mindetavlen er en rektangulær rødlig sandsten, 1 m bred og 0,5 m høj, hvis indskrift, der er bestemt af »To Løver«s bestyrelse, er indhugget med latinsk majuskelskrift:

DA DANMARK ATTER BLEV STØRRE
DA EN DEL AF DET TABTE LAND
VANDTES TILBAGE
SATTE "TO LØVER"
VED STUDENTERFORENINGENs HUNDREDAARSFEST
I SOMMEREN M - C - M - X - X
ALLE TROFASTE SLESVIGERE TIL ÆRE
DETTE MINDE

Ved gavens overdragelse, der indgik som et led i Studenterforeningens jubilæumsfest, udtalte »To Løver«s daværende formand, rektor H. P. Hansen, sin anerkendelse af den betydning, Studenterforeningen gennem tiderne havde haft som et af hovedhjemstederne for forståelse af og deltagelse i kampen for Sønderjyllands danskhed.

Den ledende senior, overretssagfører Vibe-Hastrup, takkede for gaven og udtalte håbet om, at Studenterforeningen også i de kommende tider måtte have samme ærefulde plads i danskhedens kulturkamp.

Mindetavlen indmuredes senere uden særskilt højtidelighed.