Nørre Asmindrup by og sogn, Odsherred kommune

Nørre Asmindrup by og sogn, Odsherred kommune Befrielsesstenen står er indføjet i den østlige kirkegårdsmur ved  kirkegårdslågen med facade ud mod Asmindrupvej, 4572 Nørre Asmindrup.
GPS-koordinater (link): 55.887576 11.622359
Under kong Christian den Tiendes monogram er teksten:
I FORTID SATTE FRIE SLÆGTER
DENNE STEN I KIRKENS HEGN
DA FJENDEAARET BRAST
BLEV DEN VOR NYE FRIHEDS MINDETEGN
5 MAJ 1945
MIN SJÆL LOV HERREN
OG GLEM IKKE ALLE HANS VELGERNINGER
Historien bag befrielsesstenen er:
Dagen efter kapitulationen blev om morgenen afholdt en takkegudstjeneste. Efter gudstjenesten samledes bestyrelsen for De samvirkende Foreninger ved kirkens østside for at tage bestemmelse om en mindsten. Der sad nemlig en meget stor sten i selve kirkegårdsdiget, og i længere tid var der mand og mand imellem talt om, at her var mindestenen, der passede. Det var forøvrigt også på tale efter Første Verdenskrig at sætte indskrift på den sten for at mindes Sønderjyllands genforening med det øvrige Danmark; men det blev ikke til noget.
De samvirkende Foreninger med pastor Aarup som formand påbegyndte nu en indsamling, og det varede ikke så længe, før den var tilendebragt; men det varede dog et år, før afsløringen fandt sted. Inskriptionen blev udført af stenhugger Chr. Nielsen, Holbæk, og kostede ca. 600 kr.
Den 5. maj 1946 afholdtes en festgudtjeneste i kirken, og umiddelbart efter samledes kirkegængerne ved kirkens østside for at overvære afsløringen af mindestenen. Der blev sunget Det haver så nyligen regnet, og pastor Aarup holdt derefter afsløringstalen. Han sagde bl.a.: ..... Under besættelsen talte denne sten sit stille sprog for de forbipassende: Der kommer en dag, hvor I får brug for mig! Og der kom en dag. ...Så afslører jeg denne sten og overdrager den til sognets menighedsråd, hvis opgave det er at værne og værge om kirkens gamle hus. ...
Derefter sluttede man med at synge Kongernes konge.